Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Pedagogika

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (II stopień – 2-letnie magisterskie): Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z doradztwem zawodowym i personalnym (w szczególności dla absolwentów resocjalizacji z prewencją kryminalną), Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (w szczególności dla absolwentów wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej), Pedagogika psychomotoryczna.

Wypowiedź eksperta:

Dr Adam Gogacz - Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Nnauczyciel akademicki od wielu lat związany ze Społeczną Akademią Nauk. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych jako ekspert w dziedzinie filozofii edukacji, edukacji włączającej i międzykulturowej.

- Pedagogika to jeden z najpopularniejszych w Polsce kierunków studiów. Dzieje się tak pomimo kolejnych fal niżu demograficznego wpływającego na popyt na nauczycieli przedszkolnych i nauczania wczesnoszkolnego, wychowawców w świetlicach czy pedagogów szkolnych. Jednak studia pedagogiczne to nie tylko kierunek przygotowujący do pracy w szkole. To także możliwość pracy z ludźmi, w całym obszarze wsparcia pedagogicznego w systemie socjalnym czy sektor zagospodarowania czasu wolnego. Absolwenci pracują nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale i zajmują się edukacją dorosłych. Nasze studia uczą też współpracy w grupie, realizacji projektów w zróżnicowanych zespołach ludzkich. To kwalifikacje cenione także w innych obszarach aktywności poza edukacją i wychowaniem.

CEL KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej służącej procesom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Dzięki temu lepiej rozumieją postawy ludzi i są w stanie kształtować ich świadomość, wartości, umiejętność współżycia, rozwijać je w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.

Pozwala to na lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • psychologię
 • metody badań pedagogicznych
 • pedagogikę społeczną
 • pedagogikę opiekuńczą
 • komunikację interpersonalną
 • formy i metody pomocy społecznej
 • współczesne koncepcje pracy socjalnej
 • metodykę pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej
 • gerontologię
 • diagnostykę potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
 • pedagogikę czasu wolnego

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Pedagogika to studia przygotowujące do ciężkiej, ale ciekawej pracy podczas procesu kształcenia i wychowania. Wymaga ona szczególnych predyspozycji osobowościowych: empatii, wyznaczania realistycznych celów. Pedagogika to nie tylko “twarda” wiedza z różnych obszarów nauk edukacyjnych, ale i “miękkie kompetencje”. Dlatego studia w SAN wiążą się w dużym stopniu z realizacją projektów rozwijających relacje interpersonalne. Pozwala to na pogłębienie rozumienia rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Wiedza i umiejętności
Program studiów łączy wiedzę teoretyczną z nauką umiejętności praktycznych - w tym specyficznych technik edukacyjnych. Daje możliwość zdobycia zintegrowanej wiedzy - nie tylko pedagogicznej. To także poznawanie wiedzy z innych dziedzin, która przydaje się podczas edukacji: socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej. Studenci poznają szczególne potrzeby rozwojowe w zależności od wieku podopiecznych. Uczą się, w jaki sposób realizować proces edukacji i wychowania u najmniejszych dzieci, w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz u nastolatków i osób dorosłych. Poznają także metody socjalizacji i wsparcia zawodowego u osób w wieku dojrzałym.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Studia z pedagogiki w Społecznej Akademia Nauk są dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, gdzie kolejne pokolenia mają różne systemy wartości i działają na nie różne bodźce edukacyjne i wychowawcze. Uwzględniają wysoką dynamikę zmieniającej się rzeczywistości otaczającej uczniów oraz podopiecznych różnych typów placówek dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Odpowiadają na wyzwania wymagającego rynku pracy w systemie edukacji poddawanemu gruntownym zmianom. Program studiów jest zgodny z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki, uwzględnia także rezultaty projektów międzynarodowych.

Współpraca z otoczeniem
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach rozwija współpracę z różnymi instytucjami sfery edukacyjnej. Studenci uczą się nie tylko kwalifikacji zawodowej, ale także funkcjonowania w otoczeniu na styku instytucji państwowych, organizacji społecznych i sfery komercyjnej.

OPŁATY

Czesne:
 • I rok studiów: studia niestacjonarne: 290zł x 12 m-cy (3480zł)
 • II rok studiów:studia niestacjonarne: 320zł x 10 m-cy (3200zł)
Opłaty kwalifikacyjne
 • Opłata rejestracyjna - 100 zł
 • Opłata za legitymację elektroniczną - 17 zł
Opłaty kwalifikacyjne są:
 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.
Wpisowe:
 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł 0zł (PROMOCJA - sprawdź)
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Czesne

  Czesne za rok studiów może być opłacane:

   w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

  • a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich),pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
  • b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
   • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź)
   • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź)
  Wpłaty

  Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

  W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres : rekrutacja.kielce@san.edu.pl.

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!