Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Zarządzanie

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (II stopień – 2-letnie magisterskie): E-biznes i Profesjonalna Komunikacja, Logistyka w Zarządzaniu, Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu, Profil Menadżerski, Administracja i Zarządzanie Publiczne, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Wypowiedź eksperta:

dr Andrzej Marjański - Pełni funkcje prodziekana Wydziału Zarządzania w Łodzi ds. programowo-organizacyjnych oraz kierownika Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych. Jest członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki. W latach 2007-2010 pełnił funkcję dziekana Wydziału w Zduńskiej Woli. Był trenerem w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Czasami, kiedy słyszymy słowo “zarządzanie”, wyobrażamy sobie gabinet prezesa otoczonego mnóstwem podwładnych, ze sztabem asystentów i sekretarek. To prawda, ale nie cała prawda. Zarządzanie to istota wszystkich procesów biznesowych. Odpowiednio zarządzać trzeba wszystkimi zasobami firmy - ludźmi, finansami, zasobami materialnymi, wartościami niematerialnymi takimi jak informacja czy know how. Zarządzanie to pewien zestaw działań, coś, co w języku angielskim określa się jako “administrowanie biznesem”. To planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie procesów w danej instytucji w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone efekty. Uczymy więc podczas studiów na SAN różnych obszarów zarządzania w sferze komercyjnej i publicznej. Dajemy narzędzie, aby przynajmniej dla najlepszych absolwentów droga do gabinetu managera stała się jak najkrótsza. Pozostałym studentom dajemy kwalifikacje, które umożliwią im budowanie kariery na poziomie specjalisty w różnych obszarach zarządzania projektami.

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, skuteczne zarządzanie projektami i procesami oraz stosowanie marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek.

Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Starannie skonstruowany program, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, rozwiązywania problemów, przygotowania i prowadzenia badań rynkowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • języki obce
 • współczesne koncepcje zarządzania
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • marketing
 • umiejętności interpersonalne
 • public relations
 • negocjacje
 • zarządzanie wartością klienta
 • rachunkowość finansową

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Studia na kierunku zarządzanie na SAN koncentrują się na dwóch obszarach. Z jednej strony to osobiste kompetencje dotyczące realizacji zadań biznesowych. Potrzebne są one do samodzielnego wykonywania zadań przy realizacji projektów różnego typu. Z drugiej strony to nauka współpracy zespołowej, która jest podstawą wielu procesów zarządzania. Ćwiczenia z pracy zespołowej i współpraca z innymi pomagają w doskonaleniu tak przydatnych w życiu zawodowym umiejętności efektywnej pracy i komunikacji. Świetnym narzędziem do realizacji tych celów jest na SAN także networking oraz uczestnictwo w różnego typu spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Studenci sprawdzają dotychczasowe umiejętności i nabywają nowe doświadczania angażując się w organizację takich wydarzeń jak konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte i spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.

Wiedza i umiejętności
Kierunek zarządzanie umożliwia zdobycie wiedzy z różnych obszarów zarządzania wykorzystywanych w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych różnej wielkości i różnego typu. To różnorodne kompetencje wykorzystywane w m.in. firmach produkcyjnych i usługowych. Kierunek zapoznaje ze specyfiką korporacji międzynarodowych i krajowych dużych firm, sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), mikroprzedsiębiorstw oraz start-up’ów. Wybrane moduły w języku angielskim. Studia z zarządzania dają uniwersalne kwalifikacje, przydatne na różnych stanowiskach, w różnych branżach - to daje absolwentom możliwość dużego wyboru kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Studia z zarządzania na Społecznej Akademii Nauk to sensowne połączenie teorii i praktyki. Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Na ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych analizowane są studia rzeczywistych przypadków. Programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu. Program zawiera m.in. wiedzę z zarządzania:

 • zasobami procesami i projektami
 • zasobami finansowymi i majątkiem,
 • personelem i czasem,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • zarządzanie wiedzą, zarządzanie kulturą
 • zarządzanie relacjami - w tym relacjami z klientami i interesariuszami,

Współpraca z otoczeniem
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach współpracuje z firmami różnych branż oraz instytucjami publicznymi zaangażowanymi w procesy biznesowe. W realizację programu studiów angażują się wybitni wykładowcy i praktycy, osoby o dużym doświadczeniu praktycznym. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą. Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy z otoczeniem studenci uczą się budowania ścieżki kariery. We współpracy z mentorami biznesowymi wykorzystują umiejętności i wiedzę pozyskane w ramach studiów.

OPŁATY

Czesne:

Opłaty dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019Opłaty kwalifikacyjne
 • Opłata rejestracyjna - 100 zł
 • Opłata za legitymację elektroniczną - 17 zł
Opłaty kwalifikacyjne są:
 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.
Wpisowe:
 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł 0zł (PROMOCJA - sprawdź)
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Czesne

  Czesne za rok studiów może być opłacane:

   w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

  • a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich),pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
  • b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
   • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź)
   • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź)
  Wpłaty

  Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

  W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres : rekrutacja.kielce@san.edu.pl.

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!