Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

LOGOPEDIA

CELE STUDIÓW

„Logopedia” to czterosemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz wytycznymi Kolegium Logopedycznego dotyczącymi standardów kształcenia logopedów. Program studiów umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na różnicowanie form zaburzeń mowy, dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników planowanie i prowadzenie terapii dzieci i osób dorosłych, a także działań związanych z profilaktyką zaburzeń i zakłóceń komunikacji językowej.

Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy, co umożliwia podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej jak i służby zdrowia:

 • przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
 • szkoły podstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
 • domy dziecka,
 • szpitale i poradnie przyszpitalne,
 • przychodnie specjalistyczne.

Absolwent będzie umiał organizować działania diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i lingwistyki, która stanowi podbudowę dla ściśle kierunkowych treści z zakresu logopedii. Na skuteczność organizowania działań będzie wpływać wiedza pozwalająca na zrozumienie aktu mowy jako współdziałania mięśni i nerwów poszczególnych układów anatomicznych, zarządzanych impulsami nerwowymi, pochodzącymi z OUN, świadomość przyczyn powodujących zaburzenia funkcjonowania systemu komunikacji słownej i pisemnej oraz znajomość prawidłowości w rozwoju mowy i języka dziecka. Istotnym elementem będzie również uwzględnienie specyfiki procesu diagnostyczno–terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach komunikacji językowej, a także znajomość zasad i form prowadzenia terapii logopedycznej.

Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie pedagogiki, psychologii lub filologii polskiej oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne (jest ono niezbędne przy zatrudnieniu w resorcie oświaty).

KORZYŚCI

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy lub nauczyciela logopedy.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

I. Blok nauk medycznych:
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu.
 • Wybrane zagadnienia z ortodoncji.
 • Wybrane zagadnienia z foniatrii i laryngologii.
 • Neurologiczne podstawy logopedii.
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii.
 • Audiofonologia z elementami audiologii.
II. Blok nauk lingwistycznych:
 • Nauka o języku.
 • Fonetyka i fonologia.
 • Kultura żywego słowa.
III. Blok nauk psychologiczno – pedagogicznych:
 • Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej i neuropsychologii.
 • Wybrane zagadnienia z psycholingwistyki.
 • Podstawy kontaktu terapeutycznego z rodziną i elementy terapii rodzin.
 • Elementy psychoterapii.
 • Pedagogika specjalna.
IV. Blok logopedyczny obejmujący przedmioty specjalistyczne:
 • Wprowadzenie do logopedii.
 • Diagnoza i terapia dyslalii.
 • Diagnoza i terapia afazji i dysartrii.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju mowy i języka.
 • Diagnoza i terapia surdologopedyczna.
 • Diagnoza i terapia tyflologopedyczna.
 • Integracja sensoryczna w terapii zaburzeń mowy.
 • Emisja głosu.
 • Diagnoza i terapia niepłynności mowy.
 • Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna z teorią komunikacji.
 • Diagnoza i terapia oligofazji, autyzmu i mutyzmu.
 • Podstawy rehabilitacji głosu.
 • Ćwiczenia muzyczno – ruchowe w terapii logopedycznej.

ZASADY NABORU

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (w zakresie pedagogiki, psychologii lub filologii polskiej),
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne,
 • aktualny audiogram,
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • ksero dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego.

Kandydat powinien posiadać następujące umiejętności:

 • budowanie spójnych, poprawnych leksykalnie i składniowo wypowiedzi,
 • wyrazista i prawidłowa pod względem artykulacyjnym wymowa w wypowiedziach swobodnych i czytaniu,
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktu interpersonalnego.

Poza tym kandydat powinien mieć prawidłowy słuch oraz sprawny aparat artykulacyjny.

Ukończenie studiów wymaga odbycia 120 h praktyk.

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
5 600 zł 1 500 zł x 4 semestry  320 zł x 20 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

OFERTA SPECJALNA DLA ABSOLWENTÓW SAN 2018:

Wpisowe: 100 zł

Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
4 600 zł 1 250 zł x 4 semestry  270 zł x 20 rat

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!